De Tio Principerna

En uppsättning grundläggande principer för ansvarsfull bolagsstyrning som förenar företag och organisationer på en global marknad.

Grunden i initiativet

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna finns inom fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. När en organisation blir medlem åtar man sig att tillämpa och stödja dessa över hela sin verksamhet. Genom att implementera de Tio Principerna i strategier, policys och processer upprätthåller företag inte bara sitt grundläggande ansvar gentemot människor och miljö, utan skapar också förutsättningar för långsiktig framgång.

De Tio Principerna bygger på de FN-deklarationer och konventioner som är universellt accepterade av det internationella samfundet, så som the Universal Declaration of Human Rights, the International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, och the United Nations Convention Against Corruption.

Vilka är de Tio Principerna

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

 

Arbetsrätt

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5: Avskaffa barnarbete

Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

 

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

 

Antikorruption

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

 

Klicka på varje princip för att läsa mer, eller besök UN Global Compacts hemsida för att få mer information.

”De Tio Principerna fungerar som en ledstjärna för hur vi fungerar både som arbetsgivare och som affärsverksamhet, bland annat genom de förväntningar och krav vi ställer på vår leverantörskedja. Vår interna uppförandekod och vår uppförandekod för affärspartners bygger på de Tio Principerna.”

– Timo Paulsson, Global Sustainability, Volvo Cars