Communication on Progress

Varje år rapporterar medlemmar in en Communication on Progress (CoP) med uppdaterad information om hur arbetet med de Tio Principerna och de Globala målen går.

Ny uppdaterad CoP

2023 har en ny version av CoP-rapporteringen lanserats för att öka transparensen och möjliggöra mätning. UN Global Compacts nya CoP innebär bland annat att:

 • Alla medlemsföretag kommer behöva genomföra den nya CoP:en årligen med start 2023.
 • Grunden i den nya CoP:en utgörs av ett standardiserat frågeformulär som består av frågor kopplat till företagens arbete och bidrag till de Tio Principerna och Globala målen.
 • Genomförandet kommer ske i en ny digital plattform via er företagsprofil hos UN Global Compact.

Ny deadline för CoP

På grund av tekniska problem sköts deadline upp för årets CoP-rapportering. I mitten på oktober öppnar en ny plattform där ni kan fullfölja det digitala rapporteringsformuläret.  

För att ge tillräckligt med tid för att slutföra rapporteringskraven har rapporteringsperioden flyttats fram, den nya perioden är mitten på oktober – den 31 december 2023. Vi återkommer med närmare information om datum då plattformen öppnas och guidning steg för steg. För deltagare som fullföljer rapporteringen 2023 kommer det vara möjligt att benchmarka och se hur olika branscher prestererar inom olika områden. I plattformen kommer ni även att kunna ta del av analyser och datavisualiseringar av den aggregerade datan.

Om det inte är möjligt för ditt företag att slutföra rapporteringen inom den bestämda tidsramen är det möjligt (det här året) att ladda upp den senaste hållbarhetsrapporten via plattformen. 

Det finns lite olika scenarion beroende på hur långt i rapporteringsprocessen ditt företag kommit innan den tekniska plattformen pausades. Nedan kommer ett förtydligande;

 • Om du hann skicka in frågeformuläret innan plattformen pausades krävs ingen ytterligare åtgärd. 
 • Om du påbörjade frågeformuläret men inte hann skicka in alla svar innan plattformen pausades kommer vi att förse dig med alla dina tidigare ifyllda svar innan vi öppnar digitala CoP-inlämningar igen i mitten av oktober.
 • Om du inte hade påbörjat rapporteringskravet för 2023, uppmuntrar vi dig att fortsätta använda Excel-mallen för att samla in din data för att rapportera med hjälp av det digitala frågeformuläret.  

Vi är hemskt ledsna om de tekniska problemen ställt till det för er, vi vet att det är tidskrävande arbete. Vi hoppas ändå att ni upplever att vi kommit med en bra lösning!

Har du vidare frågor får du gärna kontakta oss på det svenska nätverket via mail info@globalcompact.se.

 

Policy för rapportering

I och med de tekniska problemen med rapporteringsverktyget har vi tillfälligt uppdaterat vår policy kring ”aktiva” och ”icke-kommunicerande” företag.

Deltagare som inte skickar in en CoP innan den 31 december 2023 kommer att listas som ”Icke-kommunicerande” på sin offentliga profil den 1 januari 2024.

Deltagare kan återställa sin ”Aktiva”-status genom att rapportera in CoP för 2023, eller genom att ladda upp sin hållbarhetsrapport innan rapporteringsperioden för 2024 börjar. 

Tillgång till Academy-kurser och deltagande i Accelerator-programmen har gjorts tillgängligt för ”Icke-kommunicerande” företag fram till 31 december 2023. Men från och med 2024 kommer ”Aktiv”-status att krävas, precis som tidigare år.
 
Sammanfattningsvis: 
 

 • Företag som rapporterar in innan 31 december 2023 kommer att listas som ”Aktiva” fram till nästa rapporteringsperiod 2024.
 • Företag som ej rapporterar in innan 31 december listas som ”Icke-kommunicerande” från och med 1 januari 2024. 
 • Rapporteringsperioden 2024 krävs inlämning av samtliga företag för att listas som ”Aktiva”. Om ingen 2024-rapportering tillhandahålls senast den 31 december 2024 listas som ”Avnoterad” från och med den 1 januari 2025.

Hur CoP:en kan hjälpa er ta viktiga steg framåt

UN Global Compacts nya CoP kan hjälpa ditt företag att:

 • Förbättra trovärdigheten i hållbarhetsarbetet genom att visa det faktiska engagemanget för de Tio Principerna och de Globala målen.
 • Mäta och berätta om framstegen med de Tio Principerna för olika intressenter på ett konsekvent och strömlinjeformat sätt.
 • Utveckla expertisen och kunskapen för att kunna göra framsteg genom att identifiera förbättringsmöjligheter, få tillgång till vägledning och sätta hållbarhetsmål.
 • Jämföra framsteg med andra.

Ideell organisation?

Ideella organisationer och medlemmar inom akademin har inte samma årliga rapporteringskrav som företagsmedlemmar, de skickar i stället in en Communication on Engagement (CoE) vartannat år. Läs mer om CoE här:

Vad händer om en medlem inte genomför sin CoP/CoE?

Om en CoP/CoE inte lämnas in i tid blir företaget i första hand listat som non-communicating och i andra hand delisted, dvs. uteslutet från nätverket. Vi finns här för att guida er genom CoP/CoE och att dessa genomförs i tid. Hör av er till oss på sekretariatet om ni har frågor om genomförandet.