UN Global Compact Network Sweden

Vi är det svenska nätverket för medlemmar i UN Global Compact och hjälper företag och organisationer i Sverige med expertkunskap, utbildning och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsfrågor.

Om oss

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) etablerades i Sverige 2018. Vår främsta uppgift är att förankra UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen på nationell nivå och därmed stötta svenska företag och organisationer att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Genom kopplingen till FN och samarbeten med andra globala organisationer och myndigheter utgör GCNS en brygga mellan Sverige och världen. Vi har ett brett världsomspännande nätverk i olika branscher och till våra aktiviteter bjuder vi in intressanta talare från bland annat UN Global Compacts huvudkontor, FN, nationella hållbarhetsnätverk och, inte minst, internationella företag. Vi bidrar till att våra medlemmars hållbarhetsarbete blir heltäckande, trovärdigt och relevant.

 • Mötesplats

  Genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och rundabordssamtal skapar UN Global Compact Network Sweden mötesplatser där företag, organisationer, akademi, näringsliv och politik kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om viktiga hållbarhetsfrågor.  Det leder till nya insikter och lösningar.

 • Utbildningar

  Med både längre utbildningsprogram och kunskapshöjande digitala kurser hjälper vi medlemmar och deras medarbetare att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Utbildningarna passar hållbarhetschefer, hållbarhetsspecialister, inköpare, hr-personer, CFO:s, ekonomiansvariga som behöver ha god insikt i hållbarhetsarbetet.

   

 • Verktyg

  Våra verktyg ger dig guidning, riktlinjer och global expertis inom hållbarhet. Verktygen hjälper dig både att förstå åtagandet ditt företag har gjort som medlem i  UN Global Compact, och hur ni kan implementera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption i strategier och verksamhetsprocesser.

   

Mission & vision

Vår vision

Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige som tillsammans skapar en hållbar värld.

 

Vår mission

Att accelerera hållbarhetsarbetet inom svenskt näringsliv och öka engagemanget för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption bland våra svenska medlemmar. Med UN Global Compacts Tio Principer som grund skapar vi förutsättningar för genomförandet av FN:s Hållbarhetsmål och Agenda 2030.

De tio Principerna

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Medlemsföretag åtar sig att skriva under och tillämpa de Tio Principerna i hela verksamheten.