Human Rights Due Diligence: Omfamna förändringen för att skapa en bättre framtid

George Sharan, Human Rights & Social Impact Leader på Ingka Group IKEA, delar med sig av sina reflektioner från det 12:e UN Forum on Business and Human Rights i Genève och framhåller CSDDD som en unik möjlighet att lyfta upp frågan om mänskliga rättigheter högt på företagsagendan.

I strävan efter en mer rättvis och hållbar värld är företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter central. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) etablerade 2011 ett frivilligt ramverk för att förebygga och hantera kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta första steg följs nu av EU:s kommande Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv (CSDDD) som inför omfattande juridiska krav på företag att respektera mänskliga rättigheter och skydda miljön genom inrättandet av due diligence-processer och har en föreslagen sanktionsavgift för bristande regelefterlevnad på upp till 4 % av den årliga omsättningen.

Att som företag etablera ett helt ramverk för human rights due diligence kan initialt verka skrämmande men det är viktigt att inte se detta som en börda utan som en möjlighet att påbörja transformationen av våra företags sätt att göra affärer – till det bättre. CSDDD ger oss en unik möjlighet att lyfta upp frågan om mänskliga rättigheter högt på den interna agendan, ett ämne som ofta har kämpat för att få tillräcklig uppmärksamhet och resurser från ledningen. Det här är en chans att driva en meningsfull förändring, och även att internt likställa mänskliga rättigheter med klimatfrågornas framträdande roll.

Skyldigheten att genomföra human rights due diligence ska inte kännas överväldigande. Det är viktigt att förstå att företag inte behöver, och inte heller ska, ta itu med alla sina risker på en gång. UNGP och OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande förespråkar att human rights due diligence bör vara riskbaserad, vilket innebär att om det inte är möjligt att ta itu med alla identifierade risker på en gång, bör ett företag identifiera och prioritera sina mest betydande (eng: salient) människorättsrisker. Detta bör baseras på principerna om allvarlighet (eng: severity) och sannolikhet (eng: likelihood). The Danish Institut for Human Rights har en bra verktygslåda för att göra dessa bedömningar. Att fokusera på de mest betydande frågorna först kommer att hjälpa ditt företag att göra betydande framsteg.

Precis hemkommen från det 12:e UN Forum on Business and Human Rights är det tydligt att ingen är ensam på den här resan. Vi är många som brottas med liknande frågor och utmaningar och jag skulle vilja uppmana oss alla att sträcka ut en hand till varandra, dela erfarenheter, samarbeta och hitta gemensamma lösningar.

Kom ihåg att detta är ett maratonlopp, inte en sprint. Det handlar inte om att uppnå perfektion över en natt, utan snarare en kontinuerlig förbättringsprocess. Vi spelar alla en avgörande roll för att hjälpa våra företag att navigera i denna övergång. Vi kan göra en verklig skillnad genom att använda CSDDD för att förbättra våra företag, genom att fokusera på betydande risker och samarbeta med andra, allt för att skapa en verklig förbättring för människor.

George Sharan
Human Rights & Social Impact Leader
Ingka Group IKEA