”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag?

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag?

Bred förankring i organisationen

Miriam Swärdh är People & Culture Manager på IKEA Retail Sverige. Hon menar att det har hänt mycket på IKEA Sverige de senaste 20–30 åren vad gäller jämställdhet och kvinnlig representation i ledningen. Idag är mer än hälften av alla ledare på IKEA Sverige kvinnor, även i landets ledningsgrupp. Swärdh menar att det är IKEA:s medvetna fokus på att skapa jämlika möjligheter som gett resultat över tid.

”Det krävde från början en stor beslutsamhet och en tydlig målbild runt 50/50-målet, men också konkreta initiativ för att accelerera utvecklingen. Utmaningen tror jag, som i allt förändringsarbete, var att skapa en bred förankring i varför det här är bra både för individen och för organisationen, och det tar tid.”

Vad krävs för att lyckas med förändringsarbete?

Det finns en etablerad erfarenhet inom IKEA att driva förändringsarbete med tanke på den viktiga resa de gjort internt. Men vad krävs för att lyckas? Swärdh menar att organisationer behöver…

… förstå strukturella förutfattade meningar kopplat till underrepresenterade grupper på arbetsplatsen.

… sätta tydliga och kommunicerade mål.

… införa konkreta åtgärder och uppföljningar.

… visa på ett stort engagemang och åtagande för målbilden i ledningen.

… identifiera förebilder – när man ser någon som går före förstår man att det är möjligt.

Miriam minns: Högsta chefen visade vägen

Vad gäller föräldraledighet har IKEA bevis på att ledningen har stor inflytelse på vilka ramar som sätts. Swärdh berättar om en tidigare manlig vd för IKEA Sverige i slutet på nittiotalet. Han beslutade sig för att ta fyra månader pappaledighet, vilket ansågs vara en lång period på den tiden.

”Det väckte stor uppmärksamhet och skickade en stark signal till alla andra blivande pappor i organisationen om att pappaledighet är en rättighet och en möjlighet i alla positioner. Kan den personen som sitter högst upp i organisationen ta ut pappaledighet så känner alla män att det måste ju jag kunna göra även i min roll.”

Idag, nästan 30 år senare, är fyra månader fortfarande över snittet för pappors föräldraledighet. Majoriteten av papporna på dagens arbetsmarknad tar ut viss föräldraledighet, men antalet dagar av uttaget är fortfarande markant ojämnt mellan könen. På ett generellt plan kan kvinnors inkomst- och karriärutveckling bli bättre om man delar lika, visar forskningen. Dessutom kan detta öka möjligheterna för företag att attrahera och bibehålla talanger.

”Vi sitter inte inne på alla svaren”

IKEA Sverige jobbar för att medarbetare ska kunna förena sitt arbete med familjeliv på ett bra sätt, och de uppmanar alla medarbetare att ta ut sin föräldraledighet. Men vad gäller att säkerställa ett jämnt uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor känner Swärdh en stor ödmjukhet inför att de själva inte sitter på alla svaren.

”Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar och också en stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att förstå och följa upp vad som upplevs som barriärer. Och se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare,” uppger Swärdh.

Ditt företag kan göra stor positiv skillnad

Vi på UN Global Compact Network Sweden uppmuntrar företag att införa ett jämställt utgångsbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant utgångsbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör en jämn punkt att utgå ifrån för både mammor och pappor på arbetsplatsen.

Ett jämnt uttag av föräldraledigheten kan möjliggöra ett jämställt näringsliv. Här finns det stora möjligheter för dig som arbetsgivare att göra positiv skillnad!