Ny rapport från UN Global Compact i Norden och Accenture – The Path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake

En klar majoritet håller med om att den privata sektorn spelar en avgörande roll för att nå Agenda 2030 och de Globala målen, men bara 27 procent tycker att företagen gör tillräckligt för en hållbar utveckling. Det visar en ny rapport som UN Global Compact i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland tagit fram tillsammans med Accenture. ”The Path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktakelanseras idag i samband med FN-veckan i New York.

 – Vi vill ge nordiska företag och beslutsfattare insikter och kunskap om hur näringslivet ligger till i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att lyfta fram utmaningar och framgångsfaktorer kan vi identifiera de viktigaste stegen för att accelerera hållbarhetsarbetet framåt, säger Philip Thormark Executive Director UN Global Compact Network Sweden.

Syftet med rapporten är att identifiera status, utmaningar, behov och möjligheter i företags arbete att nå Agenda 2030 i Norden. Rapporten är en del av en global undersökning i samarbete med UN Global Compact och Accenture. Från den globala undersökningen har 257 svar från nordiska företag i Danmark, Sverige, Norge och Finland extraherats och analyserats. Dessutom har ett antal djupintervjuer genomförts med hållbarhetsspecialister på företag över hela Norden. Rapporten visar att en klar majoritet, 95 procent, håller med om att den privata sektorn spelar en avgörande roll för att nå de Globala målen. Men bara 27 procent tycker att företagen gör tillräckligt för en hållbar utveckling och de nordiska företagen har en ganska pessimistisk syn på den närmaste framtiden. 72 procent är skeptiska till världens förmåga att nå målen till 2030, vilket är betydligt högre än resten av världen.

89 procent ser ledarskap som den primära drivkraften för handling. Engagemang från VD och affärsrelaterade nyckeltal kopplade till hållbarhet är framgångsfaktorer som säkerställer arbetet i hela organisationen. En viktig orsak till att företag inte agerar tillräckligt är avsaknad av hållbarhetsfokus bland ledare och kortsiktiga finansiella nyckeltal.

Undersökningen visar också att företag fortfarande har problem med bristande kompetens, komplexa regelverk och dålig data. Och Norden ligger efter när det gäller biologisk mångfald och naturrelaterade risker. Endast 40 procent av de tillfrågade företagen har strategier för biologisk mångfald, jämfört med 52 procent i övriga Europa och 57 procent globalt.

– Nordiska företag ligger i framkant när det gäller att implementera hållbarhetsmålen och har en stor potential att göra skillnad globalt. Men för att fortsätta vara ledande framåt måste företagen accelerera sitt fokus på hållbarhet i ledarskapet, mäta långsiktiga resultat framför kortsiktiga, integrera nya incitamentsstrukturer, satsa på att utbilda sin personal och investera i data. Vd:ar, styrelseledamöter och ägare spelar en viktig roll för att få det att hända, säger Philip Thormark Executive Director UN Global Compact Network Sweden.

Läs mer och ladda ner ”The Path Towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake” här.

18 september 2023

För mer information, vänligen kontakta:
Frida Koff, Acting Head of Communications UN Global Compact Network Sweden
frida.koff@globalcompact.se, +46 702 66 31 59