Utmaningarna med att verka på en internationell marknad

När Dagens Industri arrangerade sin årliga hållbarhetskonferens öppnade Maria Collin, Executive Director för Global Compact Network Sweden, panelen på ett av seminarierna för att diskutera utmaningarna med en global leverantörskedja. Hur hanterar svenska företag tuffa frågor som mänskliga rättigheter, barnarbete, korruption och mutor? Och hur säkerställer de att produktions- och leverantörskedja följer UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande? 

När Dagens Industri arrangerade sin årliga hållbarhetskonferens öppnade Maria Collin, Executive Director för Global Compact Network Sweden, panelen på ett av seminarierna för att diskutera utmaningarna med en global leverantörskedja. Hur hanterar svenska företag tuffa frågor som mänskliga rättigheter, barnarbete, korruption och mutor? Och hur säkerställer de att produktions- och leverantörskedja följer UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande? 

Maria Collin talade om varför det är viktigt med hållbara leverantörskedjor och hur endast fokus på lägsta priset kan bli oerhört kostsamt i längden, samt hur ett aktivt arbete för leverantörskedjor i enlighet med UN Global Compacts tio principer leder till stabilitet, långsiktiga relationer och ofta stora besparingar. 

Med i panelen var även Anders Lundgren LKAB, Catarina Paulson Alfa Laval, Malin Dahlberg-Markstedt Rädda Barnen och Ulrik Åshuvud Transparancy International som tog upp praktiska exempel på processer och arbetssätt för att säkerställa att policys efterlevs.

Anders Lundgren pratade om vikten av kontinuerliga uppföljningar och långsiktiga samarbeten med leverantörerna. LKAB jobbar bland annat med utvecklingsprogram och leverantörsdagar i Kina för att utbilda managers och arbetare i fabrikerna. Kunskap gör skillnad.

Catarina Paulson beskrev hur Alfa Laval tagit fram en ny systematik för att följa upp och mäta avvikelser. De tittar både på allvarliga och mindre allvarliga avvikelser och att förstå länken mellan kvalitet, effektivitet, pris och ”social impact”. De har också ett mind-set att lyfta leverantörerna och engagera dem i förbättringsarbetet.

Vidare berättade Malin Dahlberg från Rädda Barnen om hur de kan hjälpa till att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner för att undvika barnarbete. För barnen är det lika viktigt att föräldrarna har en bra arbetssituation och kan kombinera jobba och familj för en trygg uppväxt.

Ulrik Åshuvud pratade om hur viktigt det är för svenska företag att ha en strategi för riskbedömningar och adressera korruptionsfrågan när man går in i nya länder så att det inte uppstår glapp mellan policys och efterlevnad. Framförallt inom sektorer som jordbruk, industri och servicetjänster.

Det slutliga medskicket från panelen var att utmaningarna med en globalt utspridd produktions- och leverantörskedja kan mötas genom:

  • Systematiska riskkartläggningar och riskbedömningar
  • Tydliga processer för kontinuerliga uppföljningar
  • Förståelse för leverantörens kontext och utmaningar
  • Partnerskap och långsiktiga samarbeten
  • Utbildning – kunskap är nyckeln till förändring!