SDG Ambition

SDG Ambition är ett sexmånaders accelerator-program som syftar till att stödja deltagande företag i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de globala målen för hållbar utveckling (SDGerna) och påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten. Registrera ert företag och ta steget mot transformativ förändring för att frigöra affärsvärde, stärka motståndskraft, och möjliggöra långsiktig tillväxt!

Registreringen till SDG Ambition stängde 1 oktober 2021.
-Om ert företag är intresserade av att delta i SDG Ambition i framtiden,
maila gärna er intresseanmälan till: info@globalcompact.se

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ert företag en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd för att stärka ert arbete med SDGerna och framtidssäkra er verksamhet!

Deltagande i SDG Ambition ger ert företag kunskaper om hur ni:

  • Strategiskt prioriterar åtgärder som påskyndar ert bidrag till Agenda 2030
  • Sätter mål enligt absoluta riktmärken framtagna utifrån hur näringslivet kan uppnå kraftfulla bidrag till Agenda 2030
  • Integrerar SDG-relaterade affärsmål och resultat i era kärnprocesser för att accelerera framsteg inom SDGerna
  • Utformar business caset för ett ambitiöst hållbarhetsarbete med syfte att skapa internt engagemang

Behovet av mer ambitiösa åtgärder är tydligt, och de globala målen kan inte uppnås utan aktiv medverkan av den privata sektorn.

Trots framsteg inom många områden taktar vi på för långsamt för att kunna uppnå SDGerna till 2030. I själva verket visar UN Global Compact Progress Report 2020 att endast 39% av företagen anser att de har mål som är tillräckligt ambitiösa för att uppfylla SDGerna till 2030. Även om 84% uppger att de vidtar specifika åtgärder för genomförandet av SDGerna, är det bara 46% som faktiskt integrerar dem i sin kärnverksamhet. 

Det är därför Global Compact Network Sweden, tillsammans med andra lokala nätverk inom UN Global Compact runt om i världen, lanserar SDG Ambition. Under ledning av UN Global Compact och i samarbete med SAP, Accenture och 3M gör SDG Ambition det möjligt för ditt företag att gå bortom stegvisa förbättringar och intensifiera transformativ förändring – för att frigöra affärsvärde, stärka företagets motståndskraft och möjliggöra långsiktig tillväxt. 

Programmets upplägg

Programmet som löper över ca 6 månader kommer att ske virtuellt och innehålla både webbaserade “on-demand”-kurser samt digitala workshops för kunskapsbyggande och nätverkande med andra programdeltagare. Lokalt kommer programmet genomföras tillsammans med Global Compact-nätverken i Sverige, Finland och Norge. Programmet kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

SDG Ambition-programmet består av två delar:

1) Onboarding (september – oktober 2021)
Under onboardingperioden får deltagande företag bekanta sig med programmets innehåll och struktur samt ta del av nödvändiga förkunskaper för programmet. Slutligen träffas deltagande företag i en gemensam digital workshop. Onboarding-materialet kommer tillgängliggöras när anmälningsperioden är slut.

Uppskattad tidsåtgång för onboarding: online-sessioner och en workshop som tillsammans tar ca 4-5 timmar, förberedelsetid tillkommer.

2) SDG Ambition Accelerator (oktober – april 2022)
Efter onboarding så startar SDG Ambition accelerator-programmet i oktober och består av tre moduler. Varje modul utgörs av en mix av webbaserade on-demand kurser samt digitala workshops som sker med stöd från vår partner Accenture och genomförs tillsammans med svenska, finska och norska programdeltagare. Varje modul innehåller även självständigt arbete. Programmet tre moduler är följande:

  1. Goal Setting & prioritization deltagande företag kommer utvärdera sin hållbarhetspåverkan i förhållande till SDGerna och utifrån detta fastställa prioriteringar och åtgärder som är särskilt relevanta för verksamheten. Med detta som utgångspunkt kommer ambitösa mål utformas i linje med ”SDG Ambition benchmarks” – absoluta riktmärken som utvecklats särskilt för hur näringslivet kan uppnå kraftfulla bidrag till SDGerna.
  2. Business Case & Metricsdeltagande företag kommer utforma planer för hur deras ambitiösa mål kan uppnås samt utveckla mätetal för att spåra och utvärdera sina framsteg. Därtill kommer deltagare formulera business caset för ett ambitiöst hållbarhetsarbete med syfte att driva internt engagemang.
  3. Implementation & Pitch deltagande företag kommer undersöka hur målen kan integreras i verksamhetens kärnprocesser och system där relevanta resurser och teknologi kommer att beaktas. I denna avslutande modul kommer integrationsplaner utformas efter den egna verksamheten.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till ca 50 timmar över sex månader, för respektive programrepresentant. Tiden för självständigt arbete varierar och det är viktigt att företag avsätter tillräckligt med tid för programmet.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i SDG Ambition programmet behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

  • Företagsmedlem i Global Compact Network Sweden.
  • Åtar sig att engagera sig och vara motiverad att stärka sina ansträngningar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 
  • Villig att utse två representanter* som ska delta i samtliga programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna samt deltar i högnivåmöten. 

*Det rekommenderas att de två representanterna utgörs av en person med fokus på hållbarhet och strategi och en person med IT-relaterade kunskaper som har fokus på mätning och uppföljning av mål i affärssystemet.

Registrering

Deltagande i programmet är kostnadsfritt för företagsmedlemmar.
OBS: Antalet platser är begränsat, så missa inte chansen att anmäla ditt företag.

Registreringen är stängd sedan 1 oktober 2021.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om SDG Ambition: info@globalcompact.se

Material

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.