Nyheter

Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

Jämnt uttag av föräldraledighet ger förutsättningar för ett jämställt näringsliv. Ny forskning visar att företag har en viktig roll i att ge medarbetare rätt premisser för att kunna ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet. Läs våra tips till er företag i texten nedan!

Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv

Kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor, visar forskning. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor – en trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling. Detta påverkar ofta mammors hela arbetsliv, då glappet mellan mammors och andras inkomster och karriärmöjligheter blir för stort för att täppa igen.

Vidare visar nya siffror från TCO att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan alltså bidra till dessa dessa, mindre positiva, konsekvenser längre fram i livet.

I vår kampanj Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv vill vi tillsammans med AllBright uppmuntra företag att underlätta för sina medarbetare att ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet.

Företagens viktiga roll

Företagen har en viktig roll i frågan och sitter på en stor möjlighet att kunna göra positiv skillnad för par att dela mer jämnt på föräldraledigheten – en viktig åtgärd för att få ett jämställt näringsliv. Helen Eriksson vid Stockholms universitet forskar på ämnet och menar att ”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet.”

Om företag uppmanar till föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, har vi stora möjligheter att se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Att börja med att uppmuntra till en mer jämställd föräldraledighet är ett gott första steg att ta.

Våra tips till företag

Vi har tagit fram fyra tips till ditt företag, så att ni kan börja arbeta med frågan. Ta del av tipsen nedan!

Klicka på bilden för att få tillgång till alla tips.

Detta är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Nyheter

”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag?

Bred förankring i organisationen
Miriam Swärdh. People & Culture Manager, IKEA Sverige. Foto: IKEA

Miriam Swärdh är People & Culture Manager på IKEA Retail Sverige. Hon menar att det har hänt mycket på IKEA Sverige de senaste 20–30 åren vad gäller jämställdhet och kvinnlig representation i ledningen. Idag är mer än hälften av alla ledare på IKEA Sverige kvinnor, även i landets ledningsgrupp. Swärdh menar att det är IKEA:s medvetna fokus på att skapa jämlika möjligheter som gett resultat över tid.

”Det krävde från början en stor beslutsamhet och en tydlig målbild runt 50/50-målet, men också konkreta initiativ för att accelerera utvecklingen. Utmaningen tror jag, som i allt förändringsarbete, var att skapa en bred förankring i varför det här är bra både för individen och för organisationen, och det tar tid.”

Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar […] att se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare.”

Miriam Swärdh
Vad krävs för att lyckas med förändringsarbete?

Det finns en etablerad erfarenhet inom IKEA att driva förändringsarbete med tanke på den viktiga resa de gjort internt. Men vad krävs för att lyckas? Swärdh menar att organisationer behöver…

 • … förstå strukturella förutfattade meningar kopplat till underrepresenterade grupper på arbetsplatsen.
 • … sätta tydliga och kommunicerade mål.
 • … införa konkreta åtgärder och uppföljningar.
 • … visa på ett stort engagemang och åtagande för målbilden i ledningen.
 • … identifiera förebilder – när man ser någon som går före förstår man att det är möjligt.

Miriam minns: Högsta chefen visade vägen

Vad gäller föräldraledighet har IKEA bevis på att ledningen har stor inflytelse på vilka ramar som sätts. Swärdh berättar om en tidigare manlig vd för IKEA Sverige i slutet på nittiotalet. Han beslutade sig för att ta fyra månader pappaledighet, vilket ansågs vara en lång period på den tiden.

”Det väckte stor uppmärksamhet och skickade en stark signal till alla andra blivande pappor i organisationen om att pappaledighet är en rättighet och en möjlighet i alla positioner. Kan den personen som sitter högst upp i organisationen ta ut pappaledighet så känner alla män att det måste ju jag kunna göra även i min roll.”

Idag, nästan 30 år senare, är fyra månader fortfarande över snittet för pappors föräldraledighet. Majoriteten av papporna på dagens arbetsmarknad tar ut viss föräldraledighet, men antalet dagar av uttaget är fortfarande markant ojämnt mellan könen. På ett generellt plan kan kvinnors inkomst- och karriärutveckling bli bättre om man delar lika, visar forskningen. Dessutom kan detta öka möjligheterna för företag att attrahera och bibehålla talanger.

”Vi sitter inte inne på alla svaren”

IKEA Sverige jobbar för att medarbetare ska kunna förena sitt arbete med familjeliv på ett bra sätt, och de uppmanar alla medarbetare att ta ut sin föräldraledighet. Men vad gäller att säkerställa ett jämnt uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor känner Swärdh en stor ödmjukhet inför att de själva inte sitter på alla svaren.

”Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar och också en stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att förstå och följa upp vad som upplevs som barriärer. Och se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare,” uppger Swärdh.

Ditt företag kan göra stor positiv skillnad

Vi på UN Global Compact Network Sweden uppmuntrar företag att införa ett jämställt utgångsbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant utgångsbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör en jämn punkt att utgå ifrån för både mammor och pappor på arbetsplatsen.

Ett jämnt uttag av föräldraledigheten kan möjliggöra ett jämställt näringsliv. Här finns det stora möjligheter för dig som arbetsgivare att göra positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag. Vill du läsa mer på ämnet? Ta del av vår artikel ”Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet” där vi intervjuar Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter

Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det…

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. År efter år toppar vi EU:s jämställdhetsindex, män och kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden, vi delar i relativt hög grad på hemarbetet och kvinnor är mer högutbildade än män.

Trots det är svenskt näringsliv är inte jämställt. Den privata sektorn vittnar om en stark snedfördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. Enligt Kommissionen för jämställda livsinkomster tjänar kvinnor sex miljoner kronor mindre än män under en livstid och gapet mellan kvinnors och mäns disponibla inkomst har knappt förändrats på 25 år.

Det ojämställda näringslivet och föräldraledigheten
Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Forskning visar att kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor. En trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling, enligt Försäkringskassan.

Helen Eriksson är forskare vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har gjort flertalet studier och forskningsprojekt på hur familjens val av föräldraledighet färgas av förväntningar på arbetsplatsen relaterat till kön. Eriksson menar att man kan använda begreppet ”mödralönegap” i stället för könslönegap då det är mellan mödrar och andra vi finner de större löneskillnaderna.

”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet,” säger Eriksson.

Nya siffror från TCO visar att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan få mindre positiva konsekvenser längre fram i livet. Forskning visar nämligen på en koppling mellan det ojämställda föräldraskapet och många kvinnors framtida deltidsarbete, större ansvar för det obetalda hemarbetet, höga sjukpenningtal och sämre pensioner.

Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären.”

Helen Eriksson
Ett glapp mellan attityder och beteenden

En vanlig uppfattning är att könslönegapet är anledningen till varför föräldraledighetsuppdelningen ser ut som den gör. Forskningen menar däremot att uppdelningen inte avgörs av lönen. I forskningen ser man samma mönster i par där mannen tjänar mer som i par där kvinnan tjänar mer – kvinnan tar oftast ut en majoritet av föräldraledigheten oavsett. På ett övergripande plan är det alltså könet och förväntningarna på mammor, respektive pappor, som bestämmer hur föräldraledigheten delas upp, inte lönen. Forskningen visar därmed att ekonomiska rationella förklaringar tenderar att fallera och uppfattningen på ett generellt plan inte stämmer.

Eriksson ser att en anledning till att par gärna tar till andra externa faktorer som anledning till att man har ett ojämnt uttag grundar sig i ett glapp mellan attityder och beteenden.

”Generellt kan man säga att attityder ligger långt före beteenden i nästan hela västvärlden. Vi vill gärna se oss själva som jämställda. När vi inte beter oss i enlighet med det sätter vi gärna oss själva utanför den ojämställda situationen vi befinner oss i genom att förlita oss på rationella förklaringar,” förklarar hon.

Arbetsplatsen och ledarna sätter standarden

Ofta kan man se att den ojämna föräldraledighetsuppdelningen förverkligas och upprätthålls på arbetsplatser. Forskningen vittnar om arbetsplatser där arbetsgivaren ser en längre pappaledighet som att arbetstagaren väljer bort jobbet, och därmed bör missgynnas karriärmässigt. På lång sikt kan det leda det till att arbetsgivaren riskerar att göra felaktiga beslut vid exempelvis en tjänstetillsättning. Eriksson menar att fler företag bör se pappaledigheten som ett ansvar att ta hand om sitt barn, snarare än ett val.

Vidare anser Eriksson att det återfinns en tydlig arbetsplatsstandard och att ledningen har stort inflytande att sätta en mer hållbar standard för föräldraledighet i alla led inom företaget.

”På de arbetsplatser där män med höga positioner på ett tryggt sätt kan säga att de ska vara hemma en längre tid tenderar även män med lägre utbildning att ta ut lika lång ledighet. Så pappaledigheten på en och samma arbetsplats är oberoende av grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning. Det tyder på att det är arbetsplatsen som sätter standarden, sen följer alla den.”

Företagen vinner på jämställdhet i längden

Det finns mycket för företag att vinna på att uppmuntra en föräldraledighet på lika villkor. Forskningen vittnar om att arbetstagare i allt större utsträckning styr sitt val av arbetsgivare utifrån hur de ser på familje- och jämställdhetsfrågor. Det betyder att ett framåtlutat jämställdhetsarbete är väsentligt för att attrahera och behålla kompetent personal. Därmed kan ett aktivt jämställdhetsarbete vara ett sätt för företag att förbättra innovations- och organisationskulturen, och på längre sikt de ekonomiska resultaten.

Rapporter tyder på att mammors större föräldraansvar leder till sämre förankring i arbetslivet och hög sjukfrånvaro, vilket i sin tur innebär en stor ekonomisk förlust för företagen. Att jobba förebyggande med att uppmuntra ett jämställt uttag av föräldraledighet kan motverka detta och skapa en mer hälsosam och hållbar arbetsmiljö för medarbetare oavsett kön.

Vänd trenden – sätt samma utgångsbud oavsett kön

Vad kan då företag göra för att vända trenden? Eriksson belyser ett stort forskningsområde inom beteendeekonomin som handlar om att sätta referenspunkter, även kallat nudging.

”Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären,” menar Eriksson.

Det företag kan göra i stället är att införa ett jämställt startbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt Föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant startbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör för en jämn utgångspunkt att utgå från för både mammor och pappor. Bara att tydligt kommunicera att också pappor är uppmuntrade att ta en längre föräldraledighet kan alltså göra stor skillnad.

Stora möjligheter att gå mot ett jämställt näringsliv

Svenskt näringsliv är inte jämställt. Bristen på jämställdhet syns i styrelser, ledningsgrupper, bland chefer och i inkomstgap. Att jämställdhetsproblematiken uppstår när olikkönade par skaffar barn är tydligt i många forskningsstudier då de förväntningar samhället har på mammor och pappor ofta infrias. Förväntningarna är olika och traditionellt könsnormativa än idag, ett resonemang som kan vara svårt att ta in med tanke på omvärldens, och ibland den egna, synen på Sverige och svenskarna som jämställda. Men likt många andra länder förväntas en mamma ofta ta större ansvar över hem och barn, och en pappa förväntas försörja för familjen genom att göra karriär – något som blir tydligt i det ojämna uttaget av föräldraledigheten. Att inte agera enligt förväntningarna kan innebära oro att bli sedd på som en ”dålig mamma”, respektive en ”illojal medarbetare”.

Företag kan göra en stor positiv skillnad i att vända dessa förväntningar – som kan vara implicita och som ofta blir överenskommet om i det tysta – till mer jämställda sådana. Att uttalat stötta medarbetare, både mammor och pappor, i att dela lika på föräldraledigheten är ett stort och viktigt första steg att ta. Om företag uppmanar till ett föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, kanske vi kan se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Ett ojämnt uttag av föräldraledighet är ett hinder för jämställt näringsliv. Ditt företag kan göra stor positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Event

Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och…

Varmt välkommen på en djupgående webbinarieserie där du bättrar på din kunskap inom biologisk mångfald! FN:s högnivåmöte COP15 resulterade i ett globalt ramavtal för biologisk mångfald; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av den biologiska mångfalden och restaurera våra ekosystem.

Nu förbinder sig Sverige, tillsammans med de andra COP15-länderna, att efterleva de ställningstaganden och målsättningar man kommit överens om för att bland annat skydda 30 procent av världens land, vatten och hav senast år 2030.

Mot denna bakgrund erbjuder UN Global Compact Network Sweden tre tillfällen där du och ditt företag får chansen att förkovra er i vad som förväntas av er i arbetet med biologisk mångfald – och hur naturpositivt företagande kan säkerställas. Webbinarieserien ges tillsammans med Grant Thornton som specialiserar sig på strategirådgivning, rapportering och utbildning inom hållbarhet.

Under dessa tre tillfällen kommer vi bland annat ge en introduktion till biologisk mångfald, titta närmre på förväntningarna utifrån ramverk, lagkrav och bestämmelser och även ta reda på hur företagen kan implementera dessa och jobba innovativt med omställningen. Vi kommer också att titta närmre på hur komplexa situationer kan hanteras med hjälp av konkreta företagsexempel från det svenska näringslivet. Dessutom kan du förvänta dig gästspel från experttalare inom biologisk mångfald.

Serien sker under följande tillfällen:
 • Biologisk mångfald – En överblick, den 23 mars kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
 • Biologisk mångfald i Sverige & EU – Ramverk, lagkrav och bestämmelser, den 25 april kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
 • Biologisk mångfald och företagens implementering, den 22 maj kl. 13.30-15.00. Anmäl dig här.
Målgrupp för eventet

Webbinarieserien riktar sig till både stora och små företag som är medlemmar i UN Global Compact och är relevant för alla som vill få förståelse kring hur de kan värna om både affärsverksamheten och den biologiska mångfalden.

Praktisk information

Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Länk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinarierna är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om webbinarieserien är du välkommen att maila info@globalcompact.se

Event

UN Global Compacts nya Communication on Progress: Vad den…

En ny Communication on Progress (CoP) har införts inom United Nations Global Compact som kommer gälla för alla företag inom initiativet från och med 2023. Kärnan i den nya CoP:en utgörs av ett standardiserat frågeformulär och samtliga företag inom initiativet förväntas genomföra CoP:en inom den universella perioden 27 mars – 30 juni.

Under denna webbinarieserie går vi igenom varje del av formuläret och ger dig möjlighet att ställa frågor – allt för att du som medlem ska känna dig redo när du väl genomför CoP:en. Serien ges tillsammans med Ramboll som har bred expertis inom strategiutveckling, hållbarhetsredovisning och stor erfarenhet av integrerat hållbarhetsarbete. 

De olika delarna i webbinarieserien kan du läsa mer om och anmäla dig till via länkarna nedan. De sker under följande tillfällen:

Vid de tre djupdykningarna görs en genomgång av frågorna inom CoP-frågeformulärets respektive områden. De tre öppna frågestunderna är ett forum för dig att regelbundet kunna ställa frågor kring den nya CoP:en under genomförandets gång. Ämnesexperter från Ramboll kommer medverka under samtliga tillfällen för att ge dig vägledning.

Målgrupp för eventet

Webbinarieserien är relevant för alla företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden och riktar sig i första hand till de personer som kommer genomföra er CoP.

Praktisk information

Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Möteslänk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Deltagande är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar via länkarna ovan.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se.

Årsmöte

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet…

Information från valberedningen

Styrelsen har en viktig roll i utvecklingen av nätverkets arbete och är ambassadörer för arbetet med de Tio Principerna. Som medlemsföretag har du möjlighet att nominera kandidater som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens i strategiska frågor som skapar nytta för medlemmarna och som inspirerar näringslivet att verka för hållbar utveckling med lokal förankring och i en internationell kontext.

Nätverkets styrelse består av en rad namnkunniga och engagerade ledamöter med breda erfarenheter inom hållbarhet och företagande, och några har varit med sedan det svenska nätverket bildades. Vi i valberedningen arbetar för att säkra kontinuitet samtidigt som vi successivt vill få in nya ledamöter som kan vara med och forma den fortsatta strategin, stötta sekretariatet och representera nätverket i olika sammanhang. Under åren sedan starten har formerna för nätverket etablerats, styrelsen har lagt fram en strategi och sekretariatet är idag aktiva i att driva aktiviteter som är till nytta för medlemmarna. Under året har det bland annat inneburit eventserier inom mänskliga rättigheter och GHG-protokollet, den nordiska Global Compact-konferensen på temat ”Just Transition and the Role of Business” samt lanseringen av Omställningsrapporten.

Vi välkomnar intresse från nya kandidater som vill utveckla arbetet vidare. Vi letar både efter kandidater som kan kliva in redan 2023, men framför allt söker vi personer som är intresserade av kandidera till 2024 och framåt. Att vara styrelseledamot är ett viktigt uppdrag i ett spännande sammanhang och ger ett utbyte som du kan ta med dig in i din roll.

Följande är vägledande i valberedningens arbete med att utse styrelseledamöter:

 • Dynamik, balans och mångfald i bred bemärkelse – både vad gäller representerade erfarenheter och bakgrund (bland annat i form av bolag representerade, storlek, geografi, branscher, kön, etnisk tillhörighet, religion och ålder) samt det personliga bidraget i styrelsearbetet (driv, analys, lyhördhet, nätverk, osv).
 • Global och lokal – representanter som kan länka UN Global Compacts Tio Principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och internationella perspektivet samt de globala målen för hållbar utveckling (SDG) till den lokala marknaden och samtidigt en stark lokal förankring både hos stora och små bolag.
 • Kontroll och översyn – särskilt avseende föreningens ekonomi och stadgar.

Om du är intresserad eller vill nominera en kandidat från ditt företag eller organisation ber vi dig fylla i en kort enkät som du hittar här. Lämna dina svar senast den 20 mars 2023

Valberedningen i GCNS//
Annika Ramsköld, Vattenfall
Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute
Lova Unge, Scania (från och med 1 februari 2023)

Event

Hållbarhetsåret 2023

Ett hållbarhetsår fyllt av möjligheter och utmaningar ligger framför oss. Vilka är egentligen de allra viktigaste händelserna i Sverige, EU och världen att ha koll på och när sker de? Vilka ämnesfrågor inom hållbarhet blir särskilt intressanta? Vad för hållbarhetsåtgärder behöver företagen ta?

Detta fick hållbarhetsverksamma svar på den 31 januari då vi välkomnade dem till det öppna luncheventet Hållbarhetsåret 2023. Här gav ett gäng hållbarhetsexperter en överblick av de viktigaste händelserna att hålla koll på för att stå bättre rustad inför året, och besvarade frågor från publiken. Eventet går nu att se nedan.

De som talar under eventet är:

Moderator för eventet är Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Sweden.

Praktisk information

Tid: 31 januari 2023, kl. 12.00-13.00
Webbevent: Eventet är digitalt. Länken till webbeventet skickas ut den 31 januari.
Deltagare: Eventet är öppet för alla att delta på, medlem som icke-medlem.
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag var 31 januari kl. 10.00.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se.Event

Introduktion till UN Global Compact och det svenska nätverket

Är du ny medlem i Global Compact Network Sweden eller kanske bara nyfiken på vad vi gör och vår koppling till UN Global Compact? Varmt välkommen till nästa webbsända introduktion den 18 augusti.

Vid detta tillfälle får du som medlem en introduktion till vår verksamhet med möjlighet att ställa frågor samt dela dina förväntningar på medlemskapet.

På mötet kommer du få lära dig mer om:

 • Vilka är organisationerna UN Global Compact och Global Compact Network Sweden?
 • Vilka är UN Global Compacts tio principer och hur relaterar dessa till de Globala målen?
 • Vilket värde får du som medlem och vilka är möjligheterna att engagera sig på både lokal och global nivå?
 • Vilka förväntningar finns det på ditt företag/organisation och hur fungerar COP-rapportering?

Målgrupp för eventet

Mötet riktar sig framför allt till dig som är ny medlem i Global Compact Network Sweden, men passar även dig som arbetar för ett medlemsföretag men kanske inte tagit del av nätverkets aktiviteter tidigare. Om du har kollegor som du tror är intresserade av att lära sig mer om Global Compact, tipsa gärna dem att anmäla sig!

Praktisk information

Tid: 18 augusti 2022, kl 09.00-10.00.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag är 17 augusti kl 13.00.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.
OBS: Mötet är endast för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Anmälan

Event

Praktisk tillämpning av UN Global Compacts Tio Principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens webbsända introduktion till UN Global Compacts Tio Principer!

UN Global Compacts Tio Principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption har funnits i över 20 år men är mer aktuella än någonsin i tider präglade av både pandemi och krig i Ukraina. Vi måste aktivt beakta och balansera samtliga perspektiv för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Fokus kommer vara på praktiska exempel och hur de Tio Principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete.

Inbjudna talare är:

 • Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility på Epiroc om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Isabelle Rydelius, Hållbarhetscontroller på Holmen om principerna gällande miljö.
 • Gabriella Granholm, Communication Director på Mekonomen om principen gällande antikorruption

Målgrupp för eventet

Introduktionen är för alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. 

Praktisk information

Tid: 18 oktober 2022, kl 09.00-10.30.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 17 oktober kl. 13.00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Anmälan

Årsmöte

Årsmöte 2022

Varmt välkommen till UN Global Compact Network Swedens årsmöte den 10 maj 2022, då vi summerar året och blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

Årsmötet kommer ge möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande. För fysiskt deltagande kommer årsmötet genomföras hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på Norrlandsgatan 21 i Stockholm och för digitalt deltagande kommer mötet ske via Zoom.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats så bjuder vi in till ett spännande inspirationsevent som inleds med en hälsning från Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General för UN Global Compact, som kommer prata om medlemmarnas och initiativets betydelse i strävan mot en hållbar värld. Därefter kommer Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Nationell samordnare Agenda 2030, att ge oss en lägesrapport om hur vi ligger till inför 2030, presenta deras delrapport, samt ge konkreta, handfasta tips på hur takten i omställningen kan ökas. Detta följs av ett panelsamtal med:

 • Gabriel Lundström, (tf) styrelseordförande UN Global Compact Network Sweden och Head of ESG Investments, SEB Life på SEB
 • Kim Hellström, Green Investment Project Manager på H&M Group
 • Leila El-Sherif Wollheim, projektledare för Nationell samordnare Agenda 2030
 • Philip Thunborg, Näringspolitisk expert med områdesansvar inom hållbarhet, infrastruktur och transport på Företagarna

Panelsamtalet kommer lyfta hur vi kan ta oss an utmaningar och överkomma hinder för att uppnå ett hållbart näringsliv, och hur näringslivet och politiken kan dra åt samma håll. Här kommer du dessutom få höra mer om vårt nya värdeerbjudande och engagemangsmöjligheter, och hur dessa kan hjälpa dig som medlem att accelerera ditt hållbarhetsarbete. Panelen modereras av Anna Abenius, kommunikationschef på UN Global Compact Network Sweden.

Inspirationsdelen avslutas med efterföljande mingel för de som deltar på plats i Stockholm.

TID OCH FORMAT
Datum: 10 maj 2022
Tid: kl. 15.00 – ca 17.00 
Fysiskt och digitalt event: Detta årsmöte kommer ge möjlighet till fysiskt såväl som digitalt deltagande.

 • För fysiskt deltagande kommer årsmötet ske hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.
 • För digitalt deltagande kommer Teams användas. Länk för digitalt deltagande i mötet kommer att skickas ut separat till dig som är anmäld. Se vidare under Anmälan nedan.

HANDLINGAR
Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här

PROGRAM

 • 14.30 – 15.00: Kaffe och registrering för de som deltar fysiskt i Stockholm
 • 15.00 – 16.00: Årsmöte
 • 16.00 – 17.00: Inspirationsevent
 • ca 17.00: Avslut med efterföljande mingel för de som deltar fysiskt i Stockholm

ANMÄLAN

Detta möte genomförs som ett hybridevent och du specificerar formatet för ditt deltagande i anmälningslänken nedan. För att få åtkomst till den digitala möteslänken behöver du anmäla dig senast den 9 maj via länken nedan. En vardag före mötet kommer en inbjudan med länk skickas ut till dig som är anmäld. Vill du delta fysiskt i årsmötet behöver du specificera detta i anmälningsformuläret. Kontakta oss på info@globalcompact.se vid frågor.

Vid årsmötet har varje medlem (svensk juridisk person som är deltagare i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.