SDG Ambition Accelerator

Vill ni accelerera arbetet med de Globala målen i kontexten för ert företag? Delta i SDG Ambition, acceleratorprogrammet som syftar till att stödja deltagare i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de Globala målen samt påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten.

Ansökningsperioden för SDG Ambition Accelerator stängdes den 30 september. Vill du veta mer om programmet eller hur ditt företag på andra sätt kan arbeta med de Globala målen? Kontakta oss på info@globalcompact.se.

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ert företag en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd för att stärka ert arbete med de Globala målen (SDGerna) och för att framtidssäkra er verksamhet!

Accelerera ditt företags arbete med de Globala målen och få kunskaper om hur ni:

  • Strategiskt prioriterar åtgärder som påskyndar ert bidrag till Agenda 2030
  • Sätter mål i linje med absoluta riktmärken utifrån hur näringslivet kan säkerställa kraftfulla bidrag till Agenda 2030
  • Integrerar SDG-relaterade affärsmål och resultat i era kärnprocesser för att accelerera framsteg inom de Globala målen
  • Utformar business caset för ett ambitiöst hållbarhetsarbete med syfte att skapa internt engagemang

Behovet av mer ambitiösa åtgärder är tydligt, och de Globala målen kan inte uppnås utan aktivt deltagande från den privata sektorn.

Trots framsteg inom många områden taktar vi på för långsamt för att kunna uppnå de Globala målen till 2030. I själva verket visar UN Global Compacts Progress Report 2020 att endast 39% av företagen anser att de har mål som är tillräckligt ambitiösa för att uppfylla de Globala målen till 2030. Även om 84% uppger att de vidtar specifika åtgärder för genomförandet av de Globala målen är det bara 46% som faktiskt integrerar dem i sin kärnverksamhet. Accelerera ditt företags arbete med de Globala målen och ansök till SDG Ambition!

UN Global Compact Network Sweden har, tillsammans med andra lokala nätverk, lanserat SDG Ambition. Under ledning av UN Global Compact och i samarbete med SAP, Accenture och 3M gör SDG Ambition det möjligt för ditt företag att gå bortom stegvisa förbättringar för att istället intensifiera en transformativ förändring. Detta möjliggör en mer långsiktig tillväxt för ditt företag, men stärker också företagets motståndskraft och samtidigt frigör affärsvärdet.

Programmets upplägg

Programmet ger vägledning inom två huvudsakliga områden:

 1) Ambitiös målsättning i linje med de Globala målen, samt

2) Integreringen av dessa mål i verksamheten.

Programdeltagarna kommer få inspiration från de så kallade ”SDG Ambition Benchmarks” som är riktmärken och målbilder skapade av UN Global Compact. Dessa har utformats för att tydliggöra ambitionsnivån som är nödvändig för att uppfylla de Globala målen till 2030 och dessutom har de Globala målen översatts till näringslivets kontext. Utifrån dessa målbilder kommer deltagare antingen höja ambitionsnivån för existerande hållbarhetsmål eller formulera nya mål med motsvarande ambitionsnivå.

Deltagare kommer under programmet att följa UN Global Compacts metodologi ”SDG Ambition Approach” som tillhandahåller tydlig och strukturerad vägledning hela vägen – från ambitiös målformulering och åtgärdsplanering, till mätetal och integrering.

Programmet som löper över sex månader kommer att ske virtuellt och innehålla både webbaserade on demand-kurser, samt digitala workshops för kunskapsbyggande och nätverkande med andra programdeltagare. Lokalt kommer programmet genomföras tillsammans med UN Global Compact-nätverken i Sverige, Finland och Norge. Programmet kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

SDG Ambition-programmet består av två delar:

1) Onboarding (september – oktober 2022)
Under onboardingperioden får deltagande företag bekanta sig med programmets innehåll och struktur samt ta del av nödvändiga förkunskaper för programmet. Slutligen träffas deltagande företag i en gemensam digital workshop. Onboarding-materialet kommer tillgängliggöras när anmälningsperioden är slut.

Uppskattad tidsåtgång för onboarding: online-sessioner och en workshop som tillsammans tar ca 4-5 timmar, förberedelsetid tillkommer.

2) SDG Ambition Accelerator (oktober 2022 – april 2023)
Efter onboarding så startar programmet i oktober och består av tre moduler. Varje modul utgörs av en mix av webbaserade on-demand kurser samt digitala workshops som sker med stöd från vår partner Accenture och genomförs tillsammans med svenska, finska och norska programdeltagare. Varje modul innehåller även självständigt arbete. Programmet tre moduler är följande:

  1. Prioritization & Goal Setting deltagande företag kommer utvärdera sin hållbarhetspåverkan i förhållande till de Globala målen och utifrån detta fastställa prioriteringar och åtgärder som är särskilt relevanta utifrån den egna verksamheten. Med detta som utgångspunkt kommer ambitiösa mål utformas i linje med ”SDG Ambition benchmarks” – absoluta riktmärken som utvecklats särskilt för hur näringslivet kan uppnå kraftfulla bidrag till de Globala målen.
  2. Business Case & Actions deltagande företag kommer utforma planer med konkreta åtgärder för hur deras ambitiösa mål kan uppnås. Därtill kommer deltagare att formulera business caset bakom ambitiösa hållbarhetsmål med syfte att driva internt engagemang.
  3. Integration & Pitch deltagande företag kommer undersöka hur målen inklusive mätetal för måluppfyllnad kan integreras i verksamhetens kärnprocesser och system där relevanta resurser och teknologi kommer att beaktas. I denna avslutande modul kommer integrationsplaner utformas efter den egna verksamheten.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till ca 50 timmar över sex månader, för respektive programrepresentant. Tiden för självständigt arbete varierar och det är viktigt att företag avsätter tillräckligt med tid för programmet.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i SDG Ambition programmet behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

  • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
  • Vara engagerad och motiverad för att stärka sina ansträngningar så att de globala målen för hållbar utveckling kan uppnås. 
  • Vara villig att utse två representanter* som ska delta i samtliga programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna samt deltar i högnivåmöten. 

*Det rekommenderas att de två representanterna utgörs av en person med fokus på hållbarhet och strategi och en person med IT-relaterade kunskaper som har fokus på mätning och uppföljning av mål i affärssystemet.

Registrering

Deltagande i programmet är kostnadsfritt för företagsmedlemmar.
Vänligen notera att antalet platser är begränsade och registreringen är öppen fram till 30 september. Anmälan är således nu stängd, men håll ögonen öppna för en eventuell ny runda av utbildningsprogrammet!

OBS: Ansökan är inte en garanti för deltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om SDG Ambition: info@globalcompact.se

Material

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.