Nyheter

Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

Jämnt uttag av föräldraledighet ger förutsättningar för ett jämställt näringsliv. Ny forskning visar att företag har en viktig roll i att ge medarbetare rätt premisser för att kunna ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet. Läs våra tips till er företag i texten nedan!

Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv

Kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor, visar forskning. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor – en trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling. Detta påverkar ofta mammors hela arbetsliv, då glappet mellan mammors och andras inkomster och karriärmöjligheter blir för stort för att täppa igen.

Vidare visar nya siffror från TCO att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan alltså bidra till dessa dessa, mindre positiva, konsekvenser längre fram i livet.

I vår kampanj Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv vill vi tillsammans med AllBright uppmuntra företag att underlätta för sina medarbetare att ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet.

Företagens viktiga roll

Företagen har en viktig roll i frågan och sitter på en stor möjlighet att kunna göra positiv skillnad för par att dela mer jämnt på föräldraledigheten – en viktig åtgärd för att få ett jämställt näringsliv. Helen Eriksson vid Stockholms universitet forskar på ämnet och menar att ”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet.”

Om företag uppmanar till föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, har vi stora möjligheter att se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Att börja med att uppmuntra till en mer jämställd föräldraledighet är ett gott första steg att ta.

Våra tips till företag

Vi har tagit fram fyra tips till ditt företag, så att ni kan börja arbeta med frågan. Ta del av tipsen nedan!

Klicka på bilden för att få tillgång till alla tips.

Detta är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Nyheter

”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag?

Bred förankring i organisationen
Miriam Swärdh. People & Culture Manager, IKEA Sverige. Foto: IKEA

Miriam Swärdh är People & Culture Manager på IKEA Retail Sverige. Hon menar att det har hänt mycket på IKEA Sverige de senaste 20–30 åren vad gäller jämställdhet och kvinnlig representation i ledningen. Idag är mer än hälften av alla ledare på IKEA Sverige kvinnor, även i landets ledningsgrupp. Swärdh menar att det är IKEA:s medvetna fokus på att skapa jämlika möjligheter som gett resultat över tid.

”Det krävde från början en stor beslutsamhet och en tydlig målbild runt 50/50-målet, men också konkreta initiativ för att accelerera utvecklingen. Utmaningen tror jag, som i allt förändringsarbete, var att skapa en bred förankring i varför det här är bra både för individen och för organisationen, och det tar tid.”

Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar […] att se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare.”

Miriam Swärdh
Vad krävs för att lyckas med förändringsarbete?

Det finns en etablerad erfarenhet inom IKEA att driva förändringsarbete med tanke på den viktiga resa de gjort internt. Men vad krävs för att lyckas? Swärdh menar att organisationer behöver…

 • … förstå strukturella förutfattade meningar kopplat till underrepresenterade grupper på arbetsplatsen.
 • … sätta tydliga och kommunicerade mål.
 • … införa konkreta åtgärder och uppföljningar.
 • … visa på ett stort engagemang och åtagande för målbilden i ledningen.
 • … identifiera förebilder – när man ser någon som går före förstår man att det är möjligt.

Miriam minns: Högsta chefen visade vägen

Vad gäller föräldraledighet har IKEA bevis på att ledningen har stor inflytelse på vilka ramar som sätts. Swärdh berättar om en tidigare manlig vd för IKEA Sverige i slutet på nittiotalet. Han beslutade sig för att ta fyra månader pappaledighet, vilket ansågs vara en lång period på den tiden.

”Det väckte stor uppmärksamhet och skickade en stark signal till alla andra blivande pappor i organisationen om att pappaledighet är en rättighet och en möjlighet i alla positioner. Kan den personen som sitter högst upp i organisationen ta ut pappaledighet så känner alla män att det måste ju jag kunna göra även i min roll.”

Idag, nästan 30 år senare, är fyra månader fortfarande över snittet för pappors föräldraledighet. Majoriteten av papporna på dagens arbetsmarknad tar ut viss föräldraledighet, men antalet dagar av uttaget är fortfarande markant ojämnt mellan könen. På ett generellt plan kan kvinnors inkomst- och karriärutveckling bli bättre om man delar lika, visar forskningen. Dessutom kan detta öka möjligheterna för företag att attrahera och bibehålla talanger.

”Vi sitter inte inne på alla svaren”

IKEA Sverige jobbar för att medarbetare ska kunna förena sitt arbete med familjeliv på ett bra sätt, och de uppmanar alla medarbetare att ta ut sin föräldraledighet. Men vad gäller att säkerställa ett jämnt uttag av föräldraledighet mellan män och kvinnor känner Swärdh en stor ödmjukhet inför att de själva inte sitter på alla svaren.

”Alla vi som är arbetsgivare har ett stort ansvar och också en stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att förstå och följa upp vad som upplevs som barriärer. Och se till att vårt sätt att kommunicera och hantera önskemål och behov runt föräldraledighet verkligen är jämställt. Och jag känner själv att jag kommer titta närmare på det för att se hur vi kan bli ännu tydligare,” uppger Swärdh.

Ditt företag kan göra stor positiv skillnad

Vi på UN Global Compact Network Sweden uppmuntrar företag att införa ett jämställt utgångsbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant utgångsbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör en jämn punkt att utgå ifrån för både mammor och pappor på arbetsplatsen.

Ett jämnt uttag av föräldraledigheten kan möjliggöra ett jämställt näringsliv. Här finns det stora möjligheter för dig som arbetsgivare att göra positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag. Vill du läsa mer på ämnet? Ta del av vår artikel ”Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet” där vi intervjuar Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter

Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det…

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. År efter år toppar vi EU:s jämställdhetsindex, män och kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden, vi delar i relativt hög grad på hemarbetet och kvinnor är mer högutbildade än män.

Trots det är svenskt näringsliv är inte jämställt. Den privata sektorn vittnar om en stark snedfördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. Enligt Kommissionen för jämställda livsinkomster tjänar kvinnor sex miljoner kronor mindre än män under en livstid och gapet mellan kvinnors och mäns disponibla inkomst har knappt förändrats på 25 år.

Det ojämställda näringslivet och föräldraledigheten
Helen Eriksson, forskare vid Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Forskning visar att kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar av när de blir mammor. Inte förrän fem år efter barnets födelse har kvinnor lika hög medelinkomst som året innan de blev mammor. En trend som inte syns på samma sätt i pappors inkomstutveckling, enligt Försäkringskassan.

Helen Eriksson är forskare vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har gjort flertalet studier och forskningsprojekt på hur familjens val av föräldraledighet färgas av förväntningar på arbetsplatsen relaterat till kön. Eriksson menar att man kan använda begreppet ”mödralönegap” i stället för könslönegap då det är mellan mödrar och andra vi finner de större löneskillnaderna.

”Jämställdhetsproblematiken uppstår främst när olikkönade par skaffar barn. Det är när första barnet kommer som vi delar på män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det blir missriktat att prata om den ojämställda arbetsmarknaden idag och inte ta hänsyn till föräldraskapet,” säger Eriksson.

Nya siffror från TCO visar att föräldraledigheten är mer ojämn än tidigare känt. Om man inkluderar obetalda dagar tar män ut cirka 20% medan kvinnor tar närmare 80% av föräldraledigheten under barnets första två år. Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten kan få mindre positiva konsekvenser längre fram i livet. Forskning visar nämligen på en koppling mellan det ojämställda föräldraskapet och många kvinnors framtida deltidsarbete, större ansvar för det obetalda hemarbetet, höga sjukpenningtal och sämre pensioner.

Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären.”

Helen Eriksson
Ett glapp mellan attityder och beteenden

En vanlig uppfattning är att könslönegapet är anledningen till varför föräldraledighetsuppdelningen ser ut som den gör. Forskningen menar däremot att uppdelningen inte avgörs av lönen. I forskningen ser man samma mönster i par där mannen tjänar mer som i par där kvinnan tjänar mer – kvinnan tar oftast ut en majoritet av föräldraledigheten oavsett. På ett övergripande plan är det alltså könet och förväntningarna på mammor, respektive pappor, som bestämmer hur föräldraledigheten delas upp, inte lönen. Forskningen visar därmed att ekonomiska rationella förklaringar tenderar att fallera och uppfattningen på ett generellt plan inte stämmer.

Eriksson ser att en anledning till att par gärna tar till andra externa faktorer som anledning till att man har ett ojämnt uttag grundar sig i ett glapp mellan attityder och beteenden.

”Generellt kan man säga att attityder ligger långt före beteenden i nästan hela västvärlden. Vi vill gärna se oss själva som jämställda. När vi inte beter oss i enlighet med det sätter vi gärna oss själva utanför den ojämställda situationen vi befinner oss i genom att förlita oss på rationella förklaringar,” förklarar hon.

Arbetsplatsen och ledarna sätter standarden

Ofta kan man se att den ojämna föräldraledighetsuppdelningen förverkligas och upprätthålls på arbetsplatser. Forskningen vittnar om arbetsplatser där arbetsgivaren ser en längre pappaledighet som att arbetstagaren väljer bort jobbet, och därmed bör missgynnas karriärmässigt. På lång sikt kan det leda det till att arbetsgivaren riskerar att göra felaktiga beslut vid exempelvis en tjänstetillsättning. Eriksson menar att fler företag bör se pappaledigheten som ett ansvar att ta hand om sitt barn, snarare än ett val.

Vidare anser Eriksson att det återfinns en tydlig arbetsplatsstandard och att ledningen har stort inflytande att sätta en mer hållbar standard för föräldraledighet i alla led inom företaget.

”På de arbetsplatser där män med höga positioner på ett tryggt sätt kan säga att de ska vara hemma en längre tid tenderar även män med lägre utbildning att ta ut lika lång ledighet. Så pappaledigheten på en och samma arbetsplats är oberoende av grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning. Det tyder på att det är arbetsplatsen som sätter standarden, sen följer alla den.”

Företagen vinner på jämställdhet i längden

Det finns mycket för företag att vinna på att uppmuntra en föräldraledighet på lika villkor. Forskningen vittnar om att arbetstagare i allt större utsträckning styr sitt val av arbetsgivare utifrån hur de ser på familje- och jämställdhetsfrågor. Det betyder att ett framåtlutat jämställdhetsarbete är väsentligt för att attrahera och behålla kompetent personal. Därmed kan ett aktivt jämställdhetsarbete vara ett sätt för företag att förbättra innovations- och organisationskulturen, och på längre sikt de ekonomiska resultaten.

Rapporter tyder på att mammors större föräldraansvar leder till sämre förankring i arbetslivet och hög sjukfrånvaro, vilket i sin tur innebär en stor ekonomisk förlust för företagen. Att jobba förebyggande med att uppmuntra ett jämställt uttag av föräldraledighet kan motverka detta och skapa en mer hälsosam och hållbar arbetsmiljö för medarbetare oavsett kön.

Vänd trenden – sätt samma utgångsbud oavsett kön

Vad kan då företag göra för att vända trenden? Eriksson belyser ett stort forskningsområde inom beteendeekonomin som handlar om att sätta referenspunkter, även kallat nudging.

”Det är referenspunkterna som avgör var man hamnar. Om företagets referenspunkt, det utgångsbud som de ger en nybliven pappa, är några månader runt sommaren, då kan det vara jättesvårt för den anställda att förhandla upp det budet eftersom det kan innebära att man anses vara en dålig anställd som väljer bort karriären,” menar Eriksson.

Det företag kan göra i stället är att införa ett jämställt startbud för föräldraledighet i policydokument, stadgar och internkommunikation. Enligt Föräldraledighetslagen skulle det innebära minst sju månader per förälder. Ett sådant startbud begränsar inte människors fria val, men det möjliggör för en jämn utgångspunkt att utgå från för både mammor och pappor. Bara att tydligt kommunicera att också pappor är uppmuntrade att ta en längre föräldraledighet kan alltså göra stor skillnad.

Stora möjligheter att gå mot ett jämställt näringsliv

Svenskt näringsliv är inte jämställt. Bristen på jämställdhet syns i styrelser, ledningsgrupper, bland chefer och i inkomstgap. Att jämställdhetsproblematiken uppstår när olikkönade par skaffar barn är tydligt i många forskningsstudier då de förväntningar samhället har på mammor och pappor ofta infrias. Förväntningarna är olika och traditionellt könsnormativa än idag, ett resonemang som kan vara svårt att ta in med tanke på omvärldens, och ibland den egna, synen på Sverige och svenskarna som jämställda. Men likt många andra länder förväntas en mamma ofta ta större ansvar över hem och barn, och en pappa förväntas försörja för familjen genom att göra karriär – något som blir tydligt i det ojämna uttaget av föräldraledigheten. Att inte agera enligt förväntningarna kan innebära oro att bli sedd på som en ”dålig mamma”, respektive en ”illojal medarbetare”.

Företag kan göra en stor positiv skillnad i att vända dessa förväntningar – som kan vara implicita och som ofta blir överenskommet om i det tysta – till mer jämställda sådana. Att uttalat stötta medarbetare, både mammor och pappor, i att dela lika på föräldraledigheten är ett stort och viktigt första steg att ta. Om företag uppmanar till ett föräldraskap och en karriär i balans, där både mammor och pappor får utvecklas på samma premisser, kanske vi kan se fler kvinnor i ledande positioner, ett minskat lönegap mellan mammor och andra, färre sjukskrivningar och bättre mental folkhälsa bland både män och kvinnor. Ett ojämnt uttag av föräldraledighet är ett hinder för jämställt näringsliv. Ditt företag kan göra stor positiv skillnad!

Denna artikel är en del ur Allbrights och UN Global Compact Network Swedens kampanj ”Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv” under veckorna runt 2023 års internationella kvinnodag.

Event

UN Global Compacts nya Communication on Progress: Vad den…

En ny Communication on Progress (CoP) har införts inom United Nations Global Compact som kommer gälla för alla företag inom initiativet från och med 2023. Kärnan i den nya CoP:en utgörs av ett standardiserat frågeformulär och samtliga företag inom initiativet förväntas genomföra CoP:en inom den universella perioden 27 mars – 30 juni.

Under denna webbinarieserie går vi igenom varje del av formuläret och ger dig möjlighet att ställa frågor – allt för att du som medlem ska känna dig redo när du väl genomför CoP:en. Serien ges tillsammans med Ramboll som har bred expertis inom strategiutveckling, hållbarhetsredovisning och stor erfarenhet av integrerat hållbarhetsarbete. 

De olika delarna i webbinarieserien kan du läsa mer om och anmäla dig till via länkarna nedan. De sker under följande tillfällen:

Vid de tre djupdykningarna görs en genomgång av frågorna inom CoP-frågeformulärets respektive områden. De tre öppna frågestunderna är ett forum för dig att regelbundet kunna ställa frågor kring den nya CoP:en under genomförandets gång. Ämnesexperter från Ramboll kommer medverka under samtliga tillfällen för att ge dig vägledning.

Målgrupp för eventet

Webbinarieserien är relevant för alla företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden och riktar sig i första hand till de personer som kommer genomföra er CoP.

Praktisk information

Webbinarieserie: Alla tillfällen sker online. Möteslänk skickas ut till de som registrerat sig en vardag före varje tillfälle.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Deltagande är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar via länkarna ovan.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se.

Årsmöte

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet…

Information från valberedningen

Styrelsen har en viktig roll i utvecklingen av nätverkets arbete och är ambassadörer för arbetet med de Tio Principerna. Som medlemsföretag har du möjlighet att nominera kandidater som kan bidra med sin erfarenhet och kompetens i strategiska frågor som skapar nytta för medlemmarna och som inspirerar näringslivet att verka för hållbar utveckling med lokal förankring och i en internationell kontext.

Nätverkets styrelse består av en rad namnkunniga och engagerade ledamöter med breda erfarenheter inom hållbarhet och företagande, och några har varit med sedan det svenska nätverket bildades. Vi i valberedningen arbetar för att säkra kontinuitet samtidigt som vi successivt vill få in nya ledamöter som kan vara med och forma den fortsatta strategin, stötta sekretariatet och representera nätverket i olika sammanhang. Under åren sedan starten har formerna för nätverket etablerats, styrelsen har lagt fram en strategi och sekretariatet är idag aktiva i att driva aktiviteter som är till nytta för medlemmarna. Under året har det bland annat inneburit eventserier inom mänskliga rättigheter och GHG-protokollet, den nordiska Global Compact-konferensen på temat ”Just Transition and the Role of Business” samt lanseringen av Omställningsrapporten.

Vi välkomnar intresse från nya kandidater som vill utveckla arbetet vidare. Vi letar både efter kandidater som kan kliva in redan 2023, men framför allt söker vi personer som är intresserade av kandidera till 2024 och framåt. Att vara styrelseledamot är ett viktigt uppdrag i ett spännande sammanhang och ger ett utbyte som du kan ta med dig in i din roll.

Följande är vägledande i valberedningens arbete med att utse styrelseledamöter:

 • Dynamik, balans och mångfald i bred bemärkelse – både vad gäller representerade erfarenheter och bakgrund (bland annat i form av bolag representerade, storlek, geografi, branscher, kön, etnisk tillhörighet, religion och ålder) samt det personliga bidraget i styrelsearbetet (driv, analys, lyhördhet, nätverk, osv).
 • Global och lokal – representanter som kan länka UN Global Compacts Tio Principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och internationella perspektivet samt de globala målen för hållbar utveckling (SDG) till den lokala marknaden och samtidigt en stark lokal förankring både hos stora och små bolag.
 • Kontroll och översyn – särskilt avseende föreningens ekonomi och stadgar.

Om du är intresserad eller vill nominera en kandidat från ditt företag eller organisation ber vi dig fylla i en kort enkät som du hittar här. Lämna dina svar senast den 20 mars 2023

Valberedningen i GCNS//
Annika Ramsköld, Vattenfall
Thomas Rebermark, Stockholm International Water Institute
Lova Unge, Scania (från och med 1 februari 2023)

Event

Nordic Global Compact Meeting

Det svenska UN Global Compact-nätverket bjöd in till konferensen Nordic Global Compact Meeting den 26-27 oktober i Göteborg. Hundratals deltagare samlades fysiskt och digitalt för att kunna öka sin kunskap, upptäcka nya samarbetsmöjligheter och inspireras under temat ”Just Transition and the Role of Business”.

Den nordiska Global Compact-konferensens övergripande tema var ”just transition”, det vill säga en rättvis omställning, med fokus på mänskliga rättigheter och klimat. Genom hela konferensen riktades ljuset på hur företag kan arbeta så att människan sätts i fokus, också i klimatarbetet. För att säkra en rättvis omställning, där både sociala, miljömässiga och ekonomiska krav uppfylls, är samarbeten mellan olika aktörer avgörande. Inget företag kan lösa de många kriser vi just nu står inför på egen hand. Därför fanns ett särskilt fokus på att möjliggöra samarbeten under hela konferensen. Under konferensens två dagar fick deltagarna möjlighet att dela erfarenheter med nordiska peers och brainstorma lösningar kring gemensamma utmaningar.

Se konferensprogrammet här och ta del av inspelade delar på YouTube såhär i efterhand.

  Praktisk information

  Tid: 26 oktober 2022, kl. 13:00 – 27 oktober kl. 16:30.
  Hybridformat: Eventet ägde rum fysiskt på plats i Göteborg och stora delar av eventet streamades även online.
  Språk: Engelska
  Deltagare: Eventet var öppet för alla företag och organisationer som är medlemmar i något av de nordiska nätverken.
  Registrering: Eventet var gratis. Sista anmälningsdag för fysisk anmälan var 21 oktober kl. 13:00.
  Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

  Nyheter

  Gör praktik inom kommunikation och event på UN Global…

  Vi på UN Global Compact Network Sweden (GCNS) söker en ny praktikant med start i början av vårterminen 2023. Är du en fena på kommunikation och event? Har du en stor passion för hållbarhetsfrågor? Då är det kanske dig vi letar efter! Ansök senast den 30 november.

  United Nations Global Compact initierades år 2000 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan med syftet att samla företag och organisationer för att tillsammans gå mot ett mer hållbart näringsliv. UN Global Compact Network Sweden grundades år 2018 och är det lokala nätverket för svenska medlemmar. Med nästan 500 företag och organisationer anslutna är nätverket det största av sitt slag i Sverige. Vi arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, vägledning och inspiration kring strategiskt hållbarhetsarbete. 

  Som praktikant hos oss kommer du att arbeta med sekretariatets dagliga aktiviteter – högt och lågt men med fokus på kommunikation och event. I din roll kommer du att vara med och ta fram innehåll till våra sociala medier, hemsida och nyhetsbrev. Du kommer att få lära dig praktisk kunskap kring hur man planerar, genomför och följer upp event. Om du brinner för jämställdhet kommer ditt engagemang att komma till god nytta då praktikanten kommer att hjälpa till med praktikaliteter för vårt utbildningsprogram Target Gender Equality. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga och då vi är ett litet sekretariat krävs flexibilitet och prestigelöshet. 

  Vi letar efter dig som…

  • Är student inom kommunikation eller motsvarande
  • Har ett stort hållbarhetsintresse
  • Är självständig, kreativ, noggrann och nyfiken
  • Talar, skriver och läser flytande på svenska och engelska

  Det är meriterande om du har…

  • Avslutade kurser inom hållbarhet, statsvetenskap, projektledning eller motsvarande
  • Tidigare arbetat med kommunikation och/eller event
  • Erfarenhet av att arbeta med kommunikation datadrivet
  • Kompetens inom grafisk design i program som InDesign och Photoshop

  Praktiken kommer att ge dig tillgång till ett brett kontaktnät inom svenskt näringsliv och du kan vänta dig att få lära dig mycket, både inom kommunikation, event och diverse hållbarhetsfrågor. Det finns dock några uppgifter du inte kommer göra. Dessa är:

  • Köpa kaffe
  • Fylla på skrivaren med papper
  • Sitta av din tid

  Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss och är nyfikna på dig, dina idéer, kunskaper och erfarenheter. Praktiken går på heltid, en halv eller en hel termin. I dagsläget består kansliet av fem heltidsanställda med tre personer på Göteborgskontoret och två person i Stockholm. Av den anledningen ser vi helst att du är bosatt i Göteborg, alternativt Stockholm.

  Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Frågor om praktikplatsen besvaras av GCNS kommunikationschef Anna Abenius eller eventansvarige Veronica Strömbrink. Har du frågor om praktikplatsen kan du kontakta Anna på anna.abenius@globalcompact.se eller Veronica på veronica.strombrink@globalcompact.se. Välkommen med ditt CV och personliga brev senast den 30 november 2022 till info@globalcompact.se. Märk din ansökan med ”Praktikant”.

  Nyheter

  UN Global Compact Network Sweden lanserar Omställningsrapporten 2022

  Den 24 augusti lanserades Omställningsrapporten 2022, en rapport från UN Global Compact Network Sweden i samarbete med Ipsos.

  UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en rad olika branscher, alltifrån tjänsteföretag till tillverkningsindustri, har deltagit i undersökningen. Studien har genomförts med hjälp av både enkätsvar och djupintervjuer.

  – Vi har fått ett enormt gensvar och kan konstatera att engagemanget för hållbarhetsfrågorna bland företagen är stort. Företagen ser samtidigt stora utmaningar med att lyckas ställa om och få har lyckats integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen. Dessutom visar Omställningsrapporten att fler än hälften av företagen anser sig hindrade av att politiken är för kortsiktig och otydlig. Politikerna behöver presentera en långsiktig, förutsägbar färdplan för att omställningen ska lyckas, säger Philip Thormark, Executive Director på UN Global Compact Network Sweden.

  Rapporten berör ett flertal områden som är av vikt för företagens omställning – bland annat besvaras följande frågor:
  – Hur företagen ser på deras nuläge i hållbarhetsarbetet?
  – Vilka aktörer som är viktigast för omställningen?
  – Vilka hinder och möjligheter finns för att nå Agenda 2030 i tid?
  – Vad behöver företagen från politiken för att lyckas med omställningen?

  Läs rapporten i sin helhet här.
  Read a summary of the report in English here.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
  anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

  Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn
  UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

  Event

  Lansering av Omställningsrapporten

  Utmaningar och möjligheter för ett hållbart näringsliv – en rapport från FN:s hållbarhetsnätverk Global Compact Network Sweden

  Under ett lanseringsevent den 24 augusti kl. 12.00 släpper UN Global Compact Network Sweden (GCNS) Omställningsrapporten 2022. Lyssna till rapportens resultat och ställ dina frågor till panelen när den största svenska rapporten av sitt slag, oss veterligen, presenteras och analyseras.

  Vi är halvvägs till 2030, året då vi ska ha uppnått de Globala målen. Sverige har som målsättning att vara ett föregångsland i genomförandet av Agenda 2030 och för att detta ska bli verklighet har svenska företag en stor uppgift. Vad behövs i samspelet mellan näringslivet och politiken för att detta ska hända? Vilka hinder behöver överkommas för att företagen ska kunna ställa om? Hur ser företagen på deras nuläge vad gäller kunskap, målsättningar och riskanalyser för hållbarhet?

  Detta besvaras i rapporten som vi, tillsammans med Ipsos Sverige, tillsammans tagit fram. Under lanseringseventet kommer du att få lyssna till Philip Thormark, Executive Director på GCNS när han presenterar rapportresultaten, se överlämningen av rapporten till klimat-och miljöministerns statssekreterare Anders Grönvall och lyssna till en paneldiskussion om rapportens resultat. Panelen består av:

  Avslutningsvis hålls en frågestund där du kan ställa dina frågor om rapporten.

  Eventet modereras av Anna Abenius, kommunikationschef på GCNS och är i hybridform, kostnadsfritt och öppet för alla.

  Målgrupp för eventet

  Eventet riktar sig till alla som är intresserade av och/eller arbetar med hållbart företagande.

  Praktisk information

  Tid: 24 augusti, kl. 11.45 -13.00
  Format: Eventet sker online men möjlighet att delta fysiskt finns också, vänligen specificera hur du vill delta i anmälningslänken. Länken till onlineeventet skickas ut vid registrering.
  Språk: Svenska
  Deltagare: Eventet är öppet för alla företag, organisationer och privatpersoner (deltagande i UN Global Compact krävs inte).
  Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag för digitalt deltagande är 24 augusti kl. 11.00.
  Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

  Årsmöte

  Ny styrelse i UN Global Compact Network Sweden

  UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 10 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB till ny styrelseordförande. Till styrelsen valdes också fyra nya medlemmar.

  Till nya styrelseledamöter valdes Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania Group, Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge AB och Helena Hagberg, chef för hållbarhet på Skandia. Som ny suppleant valdes Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc.

  Styrelsemedlemmar som omvaldes var Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director, Rädda Barnen Sverige, Magnus Björsne vd på AZ BioVentureHub AB, Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården. Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid AB, var inte föremål för omval detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen.

  Malin Ripa, Head of Sustainability på Axel Johnson International klev ur rollen som ledamot och ersätter i stället Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA-gruppen AB som suppleant.

  Kerstin Lindvall, Mia Edofsson, hållbarhetschef på Volvo Lastvagnar och Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert – Business and Human Rights på Ericsson avslutade sina uppdrag i styrelsen.

  Ny styrelseordförande

  Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB blev vald till styrelseordförande av årsmötet.

  – Jag vill tacka avgående styrelsemedlemmar för deras fantastiska insatser. Samtidigt vill jag tacka GCNS medlemmar och styrelsen för förtroendet jag fått som styrelseordförande. Jag ser fram emot att driva nätverket framåt tillsammans med den nya styrelsen i denna oerhört kritiska period där vi behöver ett accelererat hållbarhetsarbete på bred front, säger Gabriel Lundström.

  Gabriel Lundström har varit aktiv i styrelsen sedan år 2018 och har sedan januari 2022 varit tillförordnad styrelseordförande. Den rollen gick han in i när Emma Ihre, tidigare styrelseordförande, avslutade sitt uppdrag efter flera mycket framgångsrika år med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap.

  Med den nya styrelsen säkerställs en fortsatt stark kompetens inom områden med hög relevans för GCNS, i synnerlighet kopplat till de Tio Principerna och de respektive ämnesområdena. Styrelsens ledamöter kompletterar varandra sett till bakgrund och erfarenhet, samt utgör ett rimligt representativt urval av GCNS medlemmar sett till storlek, verksamhet och geografi.

  11 maj 2022

  För mer information, vänligen kontakta:
  Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
  anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

  Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn

  UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.